Konstrukcja budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów – stacje obsługi pojazdów
Budowlane porady

Konstrukcja budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów – stacje obsługi pojazdów

Budowa stacji kontroli pojazdów

Budowa stacji diagnostycznej to inwestycja, która wymaga przeprowadzenia odpowiednich prac projektowych i budowlanych. Tylko wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi architekta stacja diagnostyczna będzie spełniała wymogi określone przez Transportowy Dozór Techniczny. Dlatego niezwykle ważny jest wybór odpowiedniej firmy, która kompleksowo przeprowadzi całą inwestycję, ściśle współpracując ze zleceniodawcą.

Uruchomienie okręgowej stacji kontroli pojazdów to nie tylko wykonanie projektu i budowa obiektu. Ważny jest także wybór działki i uzyskanie stosownych pozwoleń od miejscowej administracji. Jakie warunki musi spełniać działka, aby organ administracyjny wydał pozwolenie na budowę okręgowej stacji diagnostycznej? Przede wszystkim działka powinna być położona w pobliżu drogi publicznej, aby dojazd do niej był łatwy dla kierowców. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu musi być wystarczające dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

Projekt stacji diagnostycznej

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor składa w urzędzie administracyjnym projekt budowlany. Profesjonalny projekt składa się z dwóch części: projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego samej stacji.
W projekcie należy dokładnie określić funkcję, formę i konstrukcję obiektu, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczno-materiałowe. Uwzględnione muszą być także pozwolenia właściwych jednostek organizacyjnych o przyłączeniu budynku do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i dróg komunikacyjnych oraz zapewnieniu dostaw mediów. Jeśli jest to konieczne, należy dołączyć również wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Zatwierdzenie projektu następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, urząd wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. W razie stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji projektowej urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich wykonania. Jeżeli do wyznaczonego dnia wszystkie nieprawidłowości nie zostaną usunięte, organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu, nie udzielając inwestorowi pozwolenia na budowę.

Budowa stacji diagnostycznej – hale Ocmer

Firma Ocmer buduje stacje diagnostyczne, wykorzystując do tego hale stalowe. Obiekty mają różnorodną konstrukcję dopasowaną do wymagań i potrzeb inwestora. Jedną z propozycji obudowy dachu jest membrana PVC. warunkuje wykonanie Do szkieletu z zimnogiętych kształtowników stalowych przytwierdzane są panele blachy trapezowej. Panele pokryte są z każdej strony cynkiem i powlekane od strony wewnętrznej hali farbą poliestrową w kolorze białym. Jako paroizolację stosuje się folię PE 0,2 mm, na którą następnie układana jest termoizolacja w postaci wełny mineralnej gr. 200 mm o wysokim współczynniku przenikalności cieplnej. Warstwę zewnętrzną stanowi membrana PCV 1,2 lub 1,5 mm w standardowym kolorze.

Budynek powstaje w oparciu o specjalne wymogi techniczne. Budowana przez firmę Ocmer stacja kontroli pojazdów znajduje się w pomieszczeniu przelotowym, które zapewni jeden kierunek ruchu pojazdów. Dopuszczalne jest jednak umieszczenie stacji w pomieszczeniu nieprzelotowym w przypadku badań pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 t. Niezbędne jest również wyposażenie stacji w parking, aby wszystkie pojazdy oczekujące na badanie miały możliwość swobodnego zaparkowania, przy czym liczba stanowisk powinna wynosić:

  • 4 – dla pojazdów o dmc do 3,5 t
  • 2 – dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *